Περισυλλογή μετάλλων από Εργοστάσια και Βιομηχανίες

Εργοστάσια και Βιομηχανίες που δεν λειτουργούν πλέον, μπορούν να έχουν στους εγκαταλελειμμένους χώρους τους μέταλλα κατάλληλα προς ανακύκλωση.

Ακόμη και οι εν λειτουργία Βιομηχανίες, έχουν υπολείμματα μεταλλικά που και αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν.

Και στις δύο περιπτώσεις τα εξειδικευμένα συνεργεία μας, μετά από μελέτη του χώρου και εκτίμηση και στην καλύτερη τιμή, αφαιρούν με ιδιαίτερη προσοχή τα άχρηστα για εσάς μέταλλα και τα οδηγούν στην ανακύκλωση.

Με αυτή μας την υπηρεσία επιτυγχάνουμε τρία σπουδαία πράγματα –στόχους:
Α) την άμεση αποζημίωσή σας για το βάρος των μετάλλων
Β) τον καθαρισμό του χώρου σας
Γ) την προσφορά στο περιβάλλον μέσω της ανακύκλωσης